Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2015-09-02
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 02.09.2015.pdf 154,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 02.09.2015.pdf 157,5 KB Last ned
PS 12215 Godkjenning av protokoll fra plan- og miljøutvalget 17.06.15.pdf 373,3 KB Last ned
PS 12315 Referatsaker 02.09.15.pdf 198,9 KB Last ned
PS 12415 Journalførte delegasjonssaker 08.06.-24.08.15.pdf 224,9 KB Last ned
PS 12515 Sluttbehandling - detaljregulering for Dvalås syd - Plan ID 201401.pdf 11,9 MB Last ned
PS 12615 Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk.pdf 20 MB Last ned
PS 12715 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for gnr. 71 bnr. 550 Vedderheia.pdf 6,7 MB Last ned
PS 12815 Sluttbehandling - detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Plan ID 201413.pdf 8,5 MB Last ned
PS 12915 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - Plan ID 201418.pdf 7,7 MB Last ned
PS 13015 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg og hagestue anneks rivning av bod, samt etablering gav minirenseanlegg med avløp fellesledning - GB 25154 - Borøya.pdf 8,6 MB Last ned
PS 13115 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - GB 20548 - Tjønnelia 105.pdf 4,7 MB Last ned
PS 13215 Søknad om dispensasjon for fradeling av ny tomt for fritidsbebyggelse - GB 3872 - Åloneset.pdf 7,9 MB Last ned
PS 13315 Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Kjellandsheia for opparbeidelse av mindre parkeringsplass - GB 3196 - Brønnviga 37.pdf 7,2 MB Last ned
PS 13415 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20123 - Sjursholmen 32.pdf 8,2 MB Last ned
PS 13515 Saksframlegg - søknad om dispensasjon - riving av eksisterende sjøbod samt oppføring av to sammenbygde boder på GB 25190, 191, 192 - Borøya.pdf 6,2 MB Last ned
PS 13615 Ny behandling av dispensasjonssøknad - Bolig - GB 7490 - Sommerveien 17.pdf 12 MB Last ned
PS 13715 Søknad om dispensasjon deling av tomt - GB 1029 - Vognsneset 39.pdf 8,4 MB Last ned
PS 13815 Dispensasjon fra avløpsforskrift for å anlegge nytt infiltrasjonsanlegg på GB 179 - Langenesveien 77.pdf 14,3 MB Last ned
PS 13915 Søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt - GB 511 - Holmen 29.pdf 6,4 MB Last ned
PS 14015 Søknad om dispensasjon for felles bryggeanlegg - GB 3026 - Ausviga.pdf 5,3 MB Last ned
PS 14115 Tillatelse til fradeling av GB 2854 fra landbrukseiendom samt omdisponering av ca. 400 m dyrka mark.pdf 2,6 MB Last ned
PS 14215 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av utvidelse av hytte og anneks - GB 4723 - Røsstadveien 416.pdf 4,9 MB Last ned
PS 14315 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei for oppføring av tilbygg, støyskjerm og terrasse - GB 18101 - Hølleveien 69.pdf 5,8 MB Last ned
PS 14415 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av fritidsbolig - GB 4330 - Åloveien 516.pdf 4,1 MB Last ned
PS 14515 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia.pdf 482,5 KB Last ned
PS 14615 Klagebehandling - detaljregulering for deler av Nodenesveien og Pålsnesveien.pdf 22,1 MB Last ned
PS 14715 Klagebehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402.pdf 7,6 MB Last ned
PS 14815 Klagebehandling - detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B.pdf 3,6 MB Last ned
PS 14915 Klagebehandling - Områderegulering for Indre Trysnes.pdf 27,8 MB Last ned
PS 15015 Klagesak Dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av 2-mannsbolig - GB 5058 - Try.pdf 12,2 MB Last ned
PS 15115 Klage på innvilget dispensasjon for utvidet antall båtplasser - Åros Feriesenter - GB 2021.pdf 2 MB Last ned
PS 15215 Klage på vedtak vedr. avslag om bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 1312 - Langenesveien 360.pdf 954,6 KB Last ned
PS 15315 Utvidet delegasjon av myndighet i dispensasjonssaker fra før 1. juli 2015.pdf 390,5 KB Last ned
PS 15415 Eventuelt.pdf 197 KB Last ned
PS 15515 Rive eksisterende fritidsbolig - oppføre to nye fritidsboliger - endring av tomtegrense - GB 3850 - Åløya.pdf 2,3 MB Last ned
RS 1915 Behandling - klage over godkjenning av søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves 20141671.pdf 3,1 MB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 02.09.15.pdf 676,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune