Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2014-10-08
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 08.10.2014.pdf 67,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 08.10.2014.pdf 52 KB Last ned
PS 12514 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.14.pdf 234,2 KB Last ned
PS 12614 Referatsaker 08.10.14.pdf 69,2 KB Last ned
PS 12714 Journalførte delegasjonssaker i perioden 27.08.14-28.09.14.pdf 84,6 KB Last ned
PS 12814 Første gangs behandling - Detaljregulering for Holmen.pdf 8,1 MB Last ned
PS 12914 Andre gangs behandling - detaljregulering for deler av Lunde sentrum (Tappen).pdf 11,5 MB Last ned
PS 13014 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 1862, samt oppføring av bolig på fradelt parsell..pdf 4,7 MB Last ned
PS 13114 Søknad om dispensasjon fra krav til høyde over havet, for oppføring av tilbygg til bolig på GB 113 - Havbukta.pdf 13,3 MB Last ned
PS 13214 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendom med GB 264 - Okse.pdf 2,7 MB Last ned
PS 13314 Søknad om dispensasjon for endret avkjørsel - GB 23909.pdf 4,8 MB Last ned
PS 13414 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 2477 - Amfenes.pdf 6 MB Last ned
PS 13514 Klagesak Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 40,7 MB Last ned
PS 13614 Utsatt behandling Klagesak Søknad om dispensasjon for fradeling av GB 352 - Neverkilen.pdf 5,8 MB Last ned
PS 13714 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28356 - Moneveien 32.pdf 5,7 MB Last ned
PS 13814 Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen samt pbl. § 1-8 vedr. forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen for etablering av slamavskiller - GB 69 - Lyngmyr.pdf 3,6 MB Last ned
PS 13914 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl § 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 2035 - Stolkilen.pdf 7,6 MB Last ned
PS 14014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. §1-8 - GB 20544 - Krossnes.pdf 6,5 MB Last ned
PS 14114 Saksframlegg - Ny søknad om dispensasjon fra regulert formålsgrense - oppføring av garasje - GB 23219 - Skarveien 7 A.pdf 13,1 MB Last ned
PS 14214 Eventuelt 08.10.14.pdf 67,6 KB Last ned
RS 2114 Omgjøring av vedtak - avslag på søknad om rammetillatelse 20141999.pdf 418,9 KB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 08.10.14.pdf 164,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune